profiel

Kennnis en ervaring is niet te verslaan.

  • verzorgersDe Stichting CenCOR brengt de kennis en ervaring van de partners bijeen om Zorgtechnologische innovatie in de care sector op efficiente wijze te realiseren.
  • Primair vertrekpunt voor CenCOR is te voldoen aan de behoefte van de klant om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn.
  • Burgerinitiatieven die deze visie onderschrijven bieden wij een handreiking om hun zorgtechnologie strategie daarop af te stemmen en in te vullen.
  • De maatschappelijke relevantie van zelfredzaamheid en de ondersteuning daarvan is onomstreden.

 

De structurele “ mis match” van vraag en aanbod wordt bestreden door meer Zorgtechnologie/Domotica toe te passen. Innovatie in zorg op afstand en zorg thuis, levert daarvoor een belangrijke bijdrage.
De ervaringen die de CenCOR partners met de Plannen van Aanpak en implementatie van Zorgtechnologie/Domotica hebben opgedaan worden dan ook vanwege de maat-schappelijke relevantie van harte aan de zorgsector ter beschikking gesteld.
Het CenCOR bestuur bepaalt de inzet van de binnen CenCOR ter beschikkingstaande kennis en middelen..